Elita Elita

Obchodné podmienky

ÚvodObchodné podmienky

I. 
Tieto obchodné podmienky upravujú základné ustanovenia o podmienkach predaja a dodaní tovaru medzi predávajúcim (Vydavateľským domom ELITA, spol. s r. o.) a kupujúcim (zákazníkom) a vzťahujú sa na všetky ponuky, objednávky a dodávky uskutočnené predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom všetkých distribučných ciest, pokiaľ nie sú písomne dohodnuté alebo potvrdené iné podmienky. Obchodné podmienky, ktoré by si kupujúci stanovil, alebo vymienil inak, ako je nižšie uvedené alebo písomne dohodnuté či potvrdené, nie sú pre predávajúceho záväzné. 
 
II.
DEFINÍCIA NIEKTORÝCH POJMOV 
predávajúci: Vydavateľský dom ELITA, spol. s r. o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, zapísaný v oddieli Sro, vložke číslo 53667/B registra Okresného súdu Bratislava I, IČO: 44300662, DIČ: 2022667504, IČ DPH: SK2022667504
zákazník, kupujúci: občan, fyzická alebo právnická osoba, vstupujúci do obchodného vzťahu s predávajúcim
registrovaný zákazník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá splnila podmienky registrácie a súčasne je evidovaná ako obchodný kontakt u predávajúceho a ktorej sú priznané výhody veľkodoberateľa v podobe mimoriadnej zľavy, dodacích alebo platobných podmienok
registrácia: proces zaradenia zákazníka do obchodných kontaktov predávajúceho, na základe predloženia podnikateľského oprávnenia, so súčasným priznaním individuálnych podmienok pre registrovaného zákazníka
virtuálna predajňa: elektronický systém generovania ponuky predávajúceho s možnosťou vyhotovenia objednávky zákazníkom, prevádzkovaný prostredníctvom rozhrania siete internet
zákaznícky účet: súhrn kontaktných údajov o zákazníkovi evidovaných v systéme virtuálnej predajne, zadané zákazníkom s možnosťou ich úpravy. Je to podsystém virtuálnej predajne s možnosťou úpravy údajov v zákazníckom účte, prezerania stavu vybavenia a histórie objednávok
expedícia: čas plynúci od overenia objednávky predávajúcim do momentu odovzdania zásielky sprostredkovateľovi služieb dodania
doba rezervácie: vymedzený časový úsek alebo časový úsek od obdržania rezervácie do dátumu uvedeným zákazníkom, kedy si zákazník tovar zakúpi
overenie objednávky: proces kontaktovania zákazníka kupujúcim, za účelom overenia platnosti objednávky
tovar: všetky produkty alebo služby v ponuke predávajúceho
dobierka: dodanie tovaru službami sprostredkovateľa (napríklad Slovenskej pošty, a. s.) na adresu zákazníka s možnosťou prevzatia zásielky po úhrade ceny uvedenej na zásielke sprostredkovateľovi
prevádzkový čas: každý pracovný deň, od 9:00 do 17:00 hod.
splatnosť: deň určený dátumom alebo vymedzený iným spôsobom, kedy predávajúci môže disponovať s peňažnou sumou svojej pohľadávky voči kupujúcemu 
 
III.
SPÔSOB NÁKUPU A ODBERU TOVARU 
Nákup a odber tovaru u predávajúceho je možné uskutočniť:
priamym odberom tovaru a platbou v hotovosti, prostredníctvom platobnej karty alebo iného akceptovaného platobného ekvivalentu;
priamym odberom tovaru a platbou na faktúru;
odberom tovaru po úhrade, platba zálohovou faktúrou;
zaslaním tovaru na dobierku;
zaslaním prostredníctvom kuriéra alebo dovozom zo strany predávajúceho.
Spôsob nákupu a odberu podľa ods. b) je možný len pre registrovaných zákazníkov. Spôsob nákupu a odberu podľa ods. e) je možný len po dohode s predávajúcim 
 
IV.
SPÔSOB OBJEDNÁVANIA 
Zákazník si môže tovar objednať osobne, písomnou formou (objednávka zaslaná poštou faxom alebo e-mailom) alebo prostredníctvom virtuálnej predajne.
Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar alebo služby zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v potvrdenej alebo overenej objednávke predávajúcim.
Objednávka musí okrem názvu tovaru a množstva obsahovať tieto údaje:


Meno zákazníka
Názov firmy*
Kontaktná osoba (meno a telefónne spojenie)*
Telefónne spojenie
Adresa
IČO*
DIČ*
IČ DPH*
Forma dodávky tovaru (na dobierku, osobné prevzatie, dovoz)
* Povinné údaje pre podnikateľské subjekty.

 

Predávajúci vybavuje doručené objednávky podľa poradia ich príchodu.
Predávajúci má právo odstúpiť od vybavenia objednávky, ak nie je možné objednaný tovar dodať zákazníkovi z dôvodov, ktoré predávajúcemu neboli v čase prijatia objednávky známe alebo zákazník nesplnil v minulosti svoje záväzky voči predávajúcemu zo zaslanej objednávky. 
 
V.
OBJEDNÁVKY PROSTREDNÍCTVOM VIRTUÁLNEJ PREDAJNE 
Objednávky uskutočnené prostredníctvom virtuálnej predajne sú záväzné pre predávajúceho a kupujúceho.
Po odoslaní objednávky je objednávka potvrdená tak, ako je uvedené v týchto obchodných podmienkach a súčasne môže byť telefonicky, prípadne iným dohodnutým alebo možným spôsobom, overená.
Zákazník po vytvorení zákazníckeho účtu vo virtuálnej predajni obdrži v elektronickej správe zaslanej na e-mail prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorého môže vstúpiť do zákazníckého účtu a meniť svoje prihlasovacie údaje, prehliadať stav vybavenia objednávok, históriu uskutočnených a vybavených objednávok. V zákazníckom centre je možné zistiť stav objednávky a v prípade jej vybavenia (odoslania).
Po zaslaní objednávky obdrži kupujúci systémom virtuálnej predajne elektronickú správu potvrdzujúcu prijatie objednávky.
Zrušenie objednávky môže zákazník vykonať v zákaznickom účte vymazaním objednávky. Zrušenie objednávky môže uskutočniť zákazník aj pri overení objednávky alebo úkonom, ktorý je jednoznačne a nespochybniteľne zrejmý ako zrušenie objednávky (poštou, faxom, e-mailom, telefonicky alebo osobne) a to až do doby jej vybavenia (odoslania).
Pokiaľ je v zákazníckom centre aktivovaná možnosť upozornenia na doručenie zásielky, bude v predpokladanej dobe jej doručenia automaticky odoslaná elektronická správa virtuálnou predajňou o pravdepodobnom dodaní zásielky na dodávajúcu poštu zákazníka.
Kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe objednávky zaslanej prostredníctvom virtuálnej predajne odstúpiť do 7 pracovných dní od prevzatia zásielky. Úkon odstúpenia zákazníka musí byť uskutočnený písomnou formou, zaslanou predávajúcemu; musí obsahovať údaje slúžiace na identifikáciu tovaru, predávajúceho a kupujúceho; súčasne s doručením nepoškodeného a nepoužitého tovaru do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Písomnou formou sa v tomto prípade rozumie sprievodný list o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaný kupujúcim.
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe objednávky zaslanej prostredníctvom virtuálnej predajne ak ide o tovar:


zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo určený osobitne pre jedného kupujúceho alebo ktorý, vzhľadom na jeho vlastnosti, nemožno vrátiť;
zvukový alebo obrazový záznam, alebo počítačový program, ktoré kupujúci rozbalil;
noviny, časopisy a periodickú tlač.


Ak je pri vytvorení zákazníckeho účtu vo virtuálnej predajni aktivovaná možnosť zasielania informácií o novinkách, udeľuje týmto zákazník súhlas na zasielanie elektronických správ prostredníctvom e-mailu o nových knihách v ponuke predávajúceho. Túto službu predávajúceho môže v zákazníckom centre zákazník kedykoľvek zrušiť, prípadne iným spôsobom (prostredníctvom e-mail, telefonicky, faxom a pod.) požiadať o vyradenie z distribučného zoznamu elektronických adries zasielaných noviniek.
Informácie k objednávkam zaslaným prostredníctvom virtuálnej predajne poskytuje predávajúci výlučne v prevádzkovom čase. 
 
VI.
POTVRDENIE A OVERENIE OBJEDNÁVKY 
Potvrdenie objednávky zaslanej poštou alebo prostredníctvom faxu sa vykonáva len na základe žiadosti o potvrdenie uvedenej v objednávke.
Všetky objednávky zaslané prostredníctvom virtuálnej predajne sú elektronickým systémom virtuálnej predajne potvrdzované okamžite po ich odoslaní, formou elektronickej správy na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom v zákazníckom účte virtuálnej predajne. Objednávka zaslaná prostredníctvom virtuálnej predajne môže byť telefonicky overená.
Predávajúci si vyhradzuje právo nesplniť limit expedície v prípade, ak na sklade neeviduje dostatočný počet objednaných titulov.
Predávajúci si vyhradzuje právo neoveriť objednávky a vybaviť ich tak, ako by boli overené. 
 
VII.
REZERVÁCIE TOVARU 
Zákazník si môže osobne, telefonicky, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty tovar rezervovať. Maximálna doba rezervácie je sedem kalendárnych dní. Rezervácia musí obsahovať:


jednoznačnú identifikáciu rezervovaného tovaru
množstvo rezervovaného tovaru
dobu rezervácie
meno zákazníka a kontakt v podobe telefónu alebo elektronickej adresy


Ak rezervácia neobsahuje vyššie uvedené informácie, predávajúci je oprávnený danú rezerváciu neuskutočniť. Po uplynutí doby rezervácie bude rezervovaný tovar zaradený naspäť do predaja bez upozornenia zákazníka. 
 
VIII.
FAKTÚRA A ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA 
Faktúra alebo zálohová faktúra je vystavená zákazníkom pri predaji tovaru s formou platby na faktúru. Ak je zákazník registrovaný ako kupujúci na riadnu faktúru, preberá tovar súčasne s vystavením riadnej faktúry. Ak nie je zákazník registrovaným kupujúcim na riadnu faktúru, úhradu realizuje pred prevzatím tovaru na základe zálohovej faktúry. Pri prevzatí tovaru obdrží riadnu faktúru (suma k úhrade je znížená o sumu úhrady realizovanej zálohovou platbou).
Splatnosť riadnej faktúry je stanovená na sedem dní. V prípade nedodržania termínu splatnosti riadnej faktúry účtuje predávajúci penále z omeškania vo výške 0,75 % z neuhradenej časti záväzku kupujúceho, za každý deň omeškania.
Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade registrovaného zákazníka neposkytnúť odber tovaru s úhradou na riadnu faktúru.
Splatnosť zálohovej faktúry je uvedená na doklade. Splatnosťou zálohovej faktúry je súčasne určená aj doba platnosti dokladu. Jej nedodržaním neručí predávaji za dostupnosť tovaru uvedeného na doklade zálohovej faktúry. 
 
IX.
DOBIERKA 
Tovar zasiela predávajúci na dobierku prostredníctvom služieb sprostredkovateľa (napríklad Slovenskej pošty, a. s.). K hodnote objednaného tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak, je účtované


poštovné podľa celkovej sumy objednávky,
balné v určenej výške.

 

V zásielke obdrží zákazník súčasne s tovarom aj riadnu faktúru (daňový doklad).
Výška poštovného závisí na celkovej sume objednávky. Pokiaľ táto služba podlieha zdaneniu daňou z pridanej hodnoty, je zdanená v súlade s platným právnym predpisom. Výška sumy poštovného je odvodzovaná z viacerých parametrov (hmotnosť zásielky, druh, poistné, hodnota zásielky) a jej presnú výšku možno zistiť pri overení objednávky. 
 
X.
DODÁVKA KURIÉROM ALEBO DOVOZOM PREDÁVAJÚCEHO 
Na základe požiadavky zákazníka expeduje predávajúci tovar aj prostredníctvom určenej kuriérskej služby alebo dovozom predávajúceho (v rámci Bratislavy). Službu je možné poskytnúť po dohode so zákazníkom. Všetky náklady na dodanie pri dodávke kuriérom idú na ťarchu zákazníka. Náklady na dovoz predávajúcim môže predávajúci účtovať zákazníkovi len po predchádzajúcej dohode. 
 
XI.
ZASLANIE DO ZAHRANIČIA 
Objednaný tovar expeduje predávajúci do zahraničia prostredníctvom služieb sprostredkovateľa (napríklad Slovenskej pošty alebo službami kuriéra).
Poštovné alebo cena za zaslanie závisí aktuálneho cenníka poskytovateľa týchto služieb a jej presnú výšku môže zákazník zistiť priamo u predávajúceho.
Na objednávky prijaté zo zahraničia sa nevzťahujú niektoré výhody ako pri tuzemskom nákupe, pokiaľ nie je uvedené alebo dohodnuté inak. 
 
XII.
CENY 
Predávajúci uvádza všetky ceny v svojej ponuke ako koncové, predajné ceny vrátane DPH. Ak je zákazníkom objednaná doplnková služba k tovaru (napríklad poštovné), cena tovaru nezahŕňa cenu za túto doplnkovú službu, pokiaľ nie je uvedené alebo dohodnuté inak.
Ak sa k objednávke kupujúceho viažu iné služby, neposkytované predávajúcim, je tak uvedené a cena týchto služieb je stanovená ich poskytovateľom. Táto skutočnosť je kupujúcemu uvedená pri obdržaní alebo overení objednávky.
Ceny uvedené pri jednotlivých položkách virtuálnej predajne pod názvom „Cena pre Vás:“ sú cenami so zahrnutím zľavy alebo iného cenového zvýhodnenia v rámci ponuky virtuálnej predajne, pokiaľ nie je uvedené inak.
Ceny prečiarknuté, alebo iným vhodným spôsobom označené ako neplatné, sú cenami bežnými alebo cenami v ponuke predajní predávajúceho neupravenými o zľavy alebo iné cenové zvýhodnenia. 
 
XIII.
ZĽAVY 
Registrovaným zákazníkom poskytuje predávajúci zľavu (rabat) na realizované odbery až do výšky 34 % podľa druhu tovaru. Výška zľavy je určená podľa druhu tovaru, formy úhrady alebo odobraného množstva.

Podmienkou získania zľavy pre obchodných partnerov je registrácia, doloženie kópie výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu a platobná disciplína pri odberoch na riadnu faktúru.


Predávajúci si vyhradzuje právo neposkytnúť zľavu, ak nie je možné hodnoverne preukázať príslušnosť osoby uplatňujúcej zľavu týmto dokladom k zákazníkovi, ktorému je uvedená zľava poskytovaná. 
 
XIV.
ZÁRUKA A REKLAMÁCIE 
Zákazník získava pri kúpe tovaru a poskytnutí služieb predávajúcim záruku v rozsahu určenom platným právnym predpisom. Rozsah záruky a podmienky jej uplatnenia upravuje reklamačný poriadok predávajúceho dostupný na viditeľnom mieste v každej prevádzke predávajúceho a vo virtuálnej predajni v v časti obchodných podmienok. 
 
XV.
OCHRANA ÚDAJOV 
Predávajúci zaručuje všetkým svojím zákazníkom ochranu osobných údajov zaslaných zákazníkom pri realizácii služieb poskytovaných predávajúcim.
Súčasne prehlasuje, že údaje poskytnuté zákazníkom pri obchodnom styku s predávajúcim, budú použité len na realizáciu obchodného styku, nebudú poskytnuté tretej strane alebo inak zneužité a osoby prichádzajúce do styku s týmito údajmi sú viazané mlčanlivosťou o týchto skutočnostiach. 
 
XVI.
INÉ USTANOVENIA 
Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka.
 
V Bratislave, dňa 10. augusta 2011.
 


Reklamačný poriadok 
 

I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA 
Tento reklamačný poriadok upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií a upravuje práva a povinnosti predávajúceho – Vydavateľský dom ELITA, spol. s r. o., so sídlom Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, zapísaný v odd. Sro, vložke číslo 53667/B registra Okresného súdu Bratislava I, IČO: 44300662, DIČ: 2022667504, IČ DPH: SK2022667504 (ďalej len „predávajúci“) – a kupujúcich v oblasti reklamácií tovaru a služieb poskytovaných predávajúcim.
Tento reklamačný poriadok vychádza z platných ustanovení Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. 
 
II.
PRIJÍMANIE REKLAMÁCIE 
Predávajúci prijíma reklamáciu vo všetkých svojich prevádzkach, prostredníctvom zamestnancov pridelených v pokladnici alebo prostredníctvom vedúcich zamestnancov prevádzok predajní. Výnimku z tohto ustanovenia tvoria reklamácie v prípade doručenia tovaru zásielkou, kedy vzhľadom na poskytovanú službu prijíma predávajúci reklamáciu na adrese uvedenej na sprievodnom doklade k zásielke.
Reklamáciu môže uplatniť kupujúci ústne, písomne, telefonicky, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
V prípade, ak nemôže predávajúci vybaviť reklamáciu ihneď, vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o prevzatí reklamácie, ktoré obsahuje identifikáciu predávajúceho a kupujúceho, názov a množstvo reklamovaného tovaru, opis vady, navrhovaný spôsob riešenia reklamácie kupujúcim a približný termín jej vybavenia.
Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu na tovare a uplatniť nárok na jej odstránenie ihneď po jej zistení. 
 
III.
ZÁRUČNÁ DOBA 
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po jeho prevzatí počas záručnej doby.
Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.
Pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu jeho vady je záručná doba stanovená na 24 mesiacov, pričom zo záruky sú vyňaté vady, pre ktoré bol tovar za nižšiu cenu predaný.
Pri predaji použitého tovaru je záručná doba stanovená na 12 mesiacov.
Predávajúci môže poskytnúť záruku aj nad rozsah uvedenej záručnej doby. Podmienky jej poskytnutia a rozsah musí byť uvedený na doklade o predaji. 
 
IV.
UPLATNENIE REKLAMÁCIE 
Ak to povaha predávaného tovaru pripúšťa, je predávajúci povinný na požiadanie zákazníka odskúšať funkčnosť predávaného tovaru hneď pri predaji.
Ak kupujúci zistí, že tovar je nefunkčný, nepoužiteľný alebo neúplný a z tohto dôvodu uplatní reklamáciu, predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočíta čas potrebný na odborné posúdenie reklamovanej vady tovaru v rozsahu najviac tridsiatich dní. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
V prípade oprávnenosti reklamácie a splnenia reklamačných podmienok predávajúci tovar vymení za nový alebo opraví vady tovaru. Ak tak predávajúci nemôže vykonať z dôvodu nedostupnosti tovaru, vráti peniaze.
Ak je možné reklamovaný tovar opraviť, bude opravený v záručnej dobe bezplatne a bez zbytočného odkladu. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady tovaru požadovať jeho výmenu, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Ak sa na tovare opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne má kupujúci počas trvania záručnej doby právo na výmenu tohto tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt tých istých vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád tovaru sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v jeho riadnom užívaní.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava.
Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od dátumu prevzatia nového tovaru.
Ak predávajúci reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, tovar sa považuje za neopraviteľný a kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.
Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnia v záručnej dobe. 
 
V.
VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY 
Pri uplatňovaní reklamácie tovaru musia byť splnené nasledujúce podmienky zo strany kupujúceho:


kupujúci predloží originálny doklad o zaplatení (faktúru alebo doklad z registračnej pokladnice);
je predložená kartička na uplatnenie zľavy, ak táto bola použitá pri kúpe reklamovaného tovaru;
tovar nie je fyzicky poškodený alebo poškodený živelnou udalosťou alebo nenesie viditeľné znaky používania;
tovar obsahuje všetky súčasti tak, ako bol kupujúcemu zo strany predávajúceho predaný. 
 
VI.
PODMIENKY UPLATNENIA REKLAMÁCIE PRI DODANÍ ZÁSIELKOU 
Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu a spísať protokol o poškodení preberanej zásielky (roztrhaná zásielka, poškodený obal, iné známky nešetrného zaobchádzania pri doručovaní) v čase jej prevzatia u sprostredkovateľa (napríklad Slovenskej pošty, a. s.) alebo odmietnuť prevzatie takto poškodenej zásielky. Ak tak nevykoná v čase jej prevzatia, stráca nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho z vyššie uvedeného dôvodu.
Kupujúci je povinný tovar v zásielke prezrieť bez zbytočného odkladu ihneď po jej prevzatí, dôkladne ho prehliadnuť, s cieľom zistiť jeho poškodenie alebo nekompletnosť a súlad medzi obsahom zásielky a sprievodným dokladom (faktúrou). Vadu z tohto titulu je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia zásielky. Prevzatím zásielky sa rozumie jej odovzdanie sprostredkovateľom kupujúcemu.
Kupujúci je povinný v prípade reklamácie tovaru zaslaného zásielkou oznámiť zistené vady predávajúcemu písomne spolu s uvedením nároku, ktorý si v dôsledku vady uplatňuje. Reklamovaný tovar zašle predávajúcemu súčasne s písomným oznámením (alebo reklamačným protokolom dostupným na internetových stránkach predávajúceho) na adresu uvedenú na sprievodnom doklade (faktúre) alebo si uplatní reklamáciu osobne, na adrese predávajúceho uvedenú na sprievodnom doklade (faktúre).
Predávajúci rozhodne o reklamácii v tomto prípade ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočíta čas potrebný na odborné posúdenie reklamovanej vady tovaru v rozsahu najviac tridsiatich dní. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. 
 
VII.
NEOPRÁVNENÁ REKLAMÁCIA 
1. Za neoprávnenú sa považuje reklamácia, ktorou zákazník reklamuje vady tovaru, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, skutočnosti, ktoré zákazník vo svojej reklamácii uvádza sa nezakladajú na pravde alebo ak je takáto reklamácia podaná po uplynutí záručnej doby.
 
V Bratislave, dňa 1. marca 2007. 

Reklamačný protokol na stiahnutie

 


Ochrana údajov

 

Vydavateľský dom ELITA, spol. s r. o., zaručuje všetkým svojím zákazníkom ochranu osobných údajov zaslaných zákazníkom pri realizácii služieb poskytovaných Vydavateľským domom ELITA, s. r. o.

Súčasne prehlasuje, že údaje poskytnuté zákazníkom pri obchodnom styku s Vydavateľským domom ELITA, s. r. o., budú použité len na realizáciu obchodného styku, nebudú poskytnuté tretej strane alebo inak zneužité a osoby prichádzajúce do styku s týmito údajmi sú viazané mlčanlivosťou o týchto skutočnostiach.